Założyciele projektu

 

Przedsięwzięcie jest realizowane przez lidera projektu - Stowarzyszenie Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, we współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) - jednostką naukową, instytutem badawczym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska.

 

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE)

Jest zrzeszeniem osób powołanym dla realizacji propagowania działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, ochroną środowiska, upowszechnianiem idei zrównoważonego rozwoju oraz przyczynianiem się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności.

Organem zarządzającym jest Zarząd EFOE w skład którego wchodzą: Adam Jabłoński – Prezes, Marek Jabłoński – Wiceprezes, Arkadiusz Primus – Wiceprezes.

Istytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)

Jest jednostką naukowo-badawczą nadzorowaną przez Ministerstwo Środowiska. Instytut posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o charakterze proekologicznym i środowiskowym. Celem działalności badawczo-rozwojowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych jest tworzenie naukowych podstaw do strategii działań na rzecz ochrony środowiska terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych.

IETU posiada ugruntowaną pozycję w branży ochrony środowiska i jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, spójnych z założeniami projektu Śląski Klaster Ekologiczny i komplementarnych do działań podejmowanych na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami badawczymi, a przedsiębiorcami. Nie tylko naukowe kompetencje IETU, ale również doświadczenie i umiejętności organizacyjne umożliwiły w ostatnich 5 latach współpracę naukowo-badawczą oraz wymianę wiedzy z prawie 170 jednostkami zaangażowanymi w realizację wspólnych projektów międzynarodowych. Ponadto IETU prowadzi szereg działań polegających na upowszechnianiu wyników badań, organizacji konferencji, sympozjów, warsztatów i działań mających na celu rozwój innowacyjnych rozwiązań w sektorze ochrony środowiska, budowaniu sieci współpracy w tym współpracy narodowej i wdrażanie działań mających na celu wzrost społecznej odpowiedzialności biznesu.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych prowadzi działalność:

  • Naukowo-badawczą, obejmującą całokształt zagadnień dotyczących ochrony i kształtowania środowiska, ze szczególnym ukierunkowaniem na ochronę i zarządzanie środowiskiem w rejonach uprzemysłowionych, w szczególności w obszarze oczyszczania i zagospodarowywania terenów poprzemysłowych.
  • Usługową, dostarczając administracji państwowej i samorządowej oraz gospodarkom sektorowym rozwiązań dla ochrony środowiska w formie m.in.  programów rozwoju,  analiz i ocen stanu środowiska , projektów oraz programów badawczych.
  • Edukacyjną, prowadząc m.in. kampanie edukacyjne. 
Nasi partnerzy