Czym jest Śląski Klaster Ekologiczny?

 

 

Śląski Klaster Ekologiczny jest platformą współpracy wzajemnie powiązanych firm, uczelni wyższych, jednostek naukowych oraz instytucji otoczenia biznesu funkcjonujących w sektorze ochrony środowiska w województwie śląskim.

Klastering w dziedzinie technologii środowiskowych to priorytet gospodarki opartej na wiedzy. Jakkolwiek Śląski Klaster Ekologiczny jest jedną z kilkunastu inicjatyw klastrowych w regionie, jest on pierwszą działającą tak kompleksowo inicjatywą w dziedzinie szeroko rozumianej ekologii.

 

Dlaczego przyszłość należy do innowacyjnych przedsiębiorstw?

Innowacje w zielonej konsumpcji, w procesach produkcyjnych, a nawet w zarządzaniu przedsiębiorstwem stały się trendem rynkowym ostatnich lat. Sektor ekoinnowacji rozwija się szybciej, niż inne wiodące branże, takie jak farmaceutyczna czy IT.

Ekologiczne - zielone przedsiębiorstwo - kojarzone jest z przewagą konkurencyjną, nowymi technologiami i odpowiedzialnością społeczną. Śląskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa reprezentują znaczą.

 

Na czym polega współpraca i dla kogo?

Członkiem Klastra może zostać na zasadach dobrowolności każda firma działająca w sektorze ochrony środowiska lub świadczy usługi dla tego sektora.

Współpraca Członków klastra realizującego klastrowe przedsięwzięcie opierać się będzie na:

  • realizacja wspólnych projektów w zakresie nowych produktów oraz działań badawczych, informacyjnych w ochronie środowiska,

  • zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną podmiotów sektora prywatnego,

  • wspólna promocjai zwiększanie skuteczności rynkowej uczestników klastra.

  • propagowanie i wspieranie rozwoju badań w dziedzinie innowacji na rzecz ochrony środowiska, we współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami wyższymi,

  • nawiązywanie współpracy z kontrahentami, firmami, klastrami i innymi ośrodkami z sektora ochrony środowiska w regionie, kraju i poza granicami,

  • współpraca z organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej),

  • podejmowaniu działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorstw będących członkami klastra w regionie województwa śląskiego,

  • zwiększanie konkurencyjności oraz innowacyjności członków Klastra poprzez transfer technologii,

  • wspomaganie transferu wiedzy, technologii i innowacji dzięki nowoczesnym narzędziom internetowym

  • poprawa efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na B+R

 

Założenia czasowe

Projekt w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie trwał od dnia 01.04.2012 do dnia 30.05.2014 r.

Obecnie rozpoczął się okres funkcjonowania Śląskiego Klastra Ekologicznego w trybie komercyjnym. Zapraszamy Państwa do współpracy

 

 

 

Nasi partnerzy